LOGO - 100 POCIECH =)8

NASZA PORADNIA

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sto Pociech w Łęcznej to zespół wykwalifikowanych specjalistów, zajmujących się wsparciem rozwoju dziecka i jego rodziny.

ZAPEWNIAMY

Zapewniamy bezpłatną, kompleksową pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) na rzecz dzieci z opinią.

" Od nas dla was"

PRZECZYTAJ: Artykuł 1

            Logopeda zajmuje się diagnozą rozwoju mowy i terapią zaburzeń komunikacji. Neurologopeda natomiast, jak wskazuje przedrostek neuro-, zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego.

            Konsultacje neurologopedyczne udzielane są pacjentom dotkniętym przeróżnymi dysfunkcjami i uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) powodującymi zaburzenia mowy i komunikacji. Mogą to być: mózgowe porażenie dziecięce (MPD), całościowe spektrum zaburzeń (autyzm), zespół Downa, padaczka, zespoły genetyczne, niepełnosprawność intelektualna. Także mutyzm i dysfagia (zaburzenia połykania) wymagają wizyt w gabinecie neurologopedycznym. Neurologopeda zajmuje się także dziećmi bez konkretnej diagnozy, ale z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, oraz dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. Neurologopedia to jednak nie tylko dzieci. Także dorośli z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym (uszkodzenia i degeneracje OUN), powinni znajdować się pod opieką neurologopedy. U dorosłych neurologopeda kojarzy się głównie z afazją, jednak przyczyn zaburzeń mowy i komunikacji u dorosłych może być wiele. Są to między innymi: udary krwotoczne lub niedokrwienne, uszkodzenia mechaniczne, choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera, demencja, pląsawica Huntingtona, nowotwory mózgu i wiele innych.

            Jeżeli rodzic lub sam pacjent nie jest pewien do jakiego specjalisty powinien się udać, zawsze może udać się do logopedy ogólnego, który podpowie do jakiego specjalisty w dziedzinie logopedii należy się udać. Oprócz neurologopedii, wyróżniamy także:

  • Surdologopedię –która zajmuje się przypadkami zaburzeń mowy spowodowanymi dysfunkcjami słuchu;
  • Balbutologopedię – zajmującą się osobami dotkniętymi niepłynnością mówienia (jąkaniem);
  • Oligofrenologopedia – która zajmuje się terapią osób dotkniętych niepełno-sprawnością intelektualną;
  • Tyflologopedia – wspomaga rozwój mowy u osób niewidomych;
  • Wczesna interwencja logopedyczna – zajmuje się wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci urodzonych przedwcześnie oraz dotkniętych obciążeniami ciążowymi i okołoporodowymi;
  • Logopedia artystyczna – dba o poprawność artykulacją i właściwą dykcję, skierowana do osób pracujących głosem.

Coraz więcej uczelni w Polsce i na świecie oferuje studia podyplomowe w zakresie neurologopedii, co oznacza, że logopedów mających specjalizację neurologopedyczną jest i będzie coraz więcej.

PRZECZYTAJ: Artykuł 2

Terapia pedagogiczna

Jest to proces długotrwałych oddziaływań, nastawionych na pomoc dziecku oraz niwelowanie przyczyn i objawów trudności szkolnych. Jest to szereg celowych działań nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, a poprzez to podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania. Całość oddziaływań ma na celu dążenie do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka (umysłowego, psychicznego i społecznego), posiadającego różnego rodzaju deficyty i dysharmonie rozwojowe, na miarę jego możliwości.
Zaś cele szczegółowe to:
- korygowanie zaburzonych funkcji,
- ułatwianie dzieciom opanowywania wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie,
- zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych wynikających z napotykania trudności edukacyjnych,
- rozbudzanie zainteresowań,
- wzmacnianie wiary we własne możliwości,
- wyrabianie właściwej motywacji do nauki.

Specjalista pracujący z dzieckiem podczas terapii pedagogicznej współpracuje również również z jego rodzicami. Żadna terapia pedagogiczna nie ma sensu, jeżeli nie występuje ścisła współpraca na płaszczyźnie terapeuta – dziecko – rodzic.
Jak wiele jest dzieci dotkniętych różnego rodzaju trudnościami, tak wiele jest ścieżek prowadzenia indywidualnej terapii pedagogicznej dostosowanej do potrzeb konkretnego przypadku. Podczas takich zajęć stosowane są rozmaite formy i metody pomocy, urozmaicone wieloma grami edukacyjnymi i programami komputerowymi.
Zajęcia terapeutyczne mają specyficzny, odmienny od zajęć lekcyjnych charakter. Dlatego też każdy pedagog-terapeuta uwzględnia w swojej pracy zastosowanie szerokiego wachlarza działań. Nie jest on bowiem korepetytorem, lecz „przywódcą” zachęcającym do działania.
Zadaniem pedagoga – terapeuty jest: szukać sposobów przezwyciężania trudności zachęcić, zainteresować, zmobilizować, pomóc, wyjaśnić, zrozumieć, wprowadzić odpowiednie korekty.
Podczas zajęć z terapii pedagogicznej ponadto stosuje się inne pokrewne elementy technik stymulujących rozwój umiejętności szkolnych dziecka, np.:
elementy arteterapii (terapia poprzez sztuki plastyczne), bajkoterapii (terapia poprzez czytanie mądrych, uczących bajek z przesłaniem, gdzie dziecko utożsamiając się z bohaterem, wie jak rozwiązywać własne trudności czy słabości oraz pokonać lęki) i muzykoterapii (terapia poprzez słuchanie, obcowanie z muzyką, wbrew pozorom nie tylko poważną), czy choreoterapii (terapia poprzez ruch swobodny, taniec dowolny lub kierowany),
Kinezjologia Edukacyjna Dennisona, trochę zapomniana przez jednych, odchodząca do lamusa, nie przez wszystkich specjalistów lubiana, lecz pewne elementy każdy profesjonalista wykorzystuje np. w czasie przerwy w zajęciach. Najpopularniejszym elementem jest kręcenie ręką w powietrzu, lub długopisem na kartce papieru „leniwych ósemek”, czyli leżących ósemek, stymulujących odpowiednio do działania obie półkule mózgowe, poprzez przekraczanie linii środkowej ciała,
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, lub jego elementy. Są to proste ćwiczenia służące do poznania samego siebie, własnego ciała, pobudzają współdziałanie w parze lub w grupie,
Integracja Sensoryczna, są to proste ćwiczenia pozwalające na scalanie informacji dostarczanych przez zmysły,
techniki relaksacyjne, jak w każdej terapii , również w terapii pedagogicznej nie może zabraknąć odpoczynku, chwili relaksu, dlatego są tu wykorzystywane różnego rodzaju techniki relaksacyjne.

ZAPRASZAMY

Pomagamy dzieciom, rodzicom, nauczycielom. Nie obowiązuje rejonizacja. Jako podmiot niepubliczny nasze usługi (poza WWR) oferujemy odpłatnie.

KADRA >

Jesteśmy zespołem psychologów, psychiatrów pedagogów, logopedów. Zapewniamy rzetelną i profesjonalną pomoc, a także poufność i życzliwość.

OFERTA >

Wszechstronna oferta Naszej Poradni, to: diagnoza dzieci i młodzieży, w tym dzieci od 3msc.życia- specjalne testy, terapia dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami i zaburzeniami emocjonalnymi, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, sala integracji sensorycznej, porady specjalistyczne. Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR), dziecka, bezpłatne dla dzieci z opinią.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR)

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWR)

składa się z:

Lekarzy psychiatrów, Psychologów, Pedagogów, Logopedów, Terapeutów integracji sensorycznej, Terapeutów ręki , Terapeutów rodzin, Trenerów umiejętności społecznych.
W przypadku dzieci z opinią wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizujemy bezpłatnie.

KONTAKT

Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „STO POCIECH”

21-010 Łęczna, ul.Obrońców Pokoju 7

 

email: stopociech.leczna@gmail.com


tel.: 690 501 553